Jou bydrae maak ’n verskil in iemand anders se lewe.

Jou geskenk help Bybel-Media om ’n ligspoor agter te laat.


Maak ’n direkte inbetaling (EFT)

U kan ’n inbetaling by u bank maak op Bybel-Media se bankrekening,  óf u kan dit self elektronies (EFT) oorbetaal.

Bankbesonderhede:

Bybel-Media
Absa, Wellington
Tjekrekening:  405 118 1699
Verwysing: Van en selfoonnommer

 

Gee ’n donasie met ’n debietorder

Om die debietorder-opdrag te kan uitvoer, vul asseblief die aflaaibare dokument in en stuur dit terug na jswart@bmedia.co.za.

 

Gee deur middel van LovingThyNeighbour 

Gee ’n donasie met u kredietkaart

Donasie R50 Donasie R100 Donasie R200Donasies R1000

Gee n donasie per tjek

Stuur u gekruisde tjek aan:

Bybel-Media
Fondswerwing
Posbus 5
Wellington
7654

Jou erflating laat ’n nalatenskap wat ewig uitkring.

Jou geskenk help Bybel-Media om ’n ligspoor agter te laat.


’n Testament is noodsaaklik

Om oor ’n testament en boedelbeplanning te praat, is nie aangenaam nie – selfs nie vir Christene nie. En tog is dit noodsaaklik.

Deur ons hele lewe versamel ons besittings. Baie van ons bestee min tyd daaraan om te verseker dat ons besittings reg gebruik word wanneer ons dit nie meer nodig het nie.

Daarom is dit belangrik dat jy ’n regsgeldige testament het. As jy reeds ’n testament het, moet jy gereeld seker maak dat dit op datum bly en by veranderende omstandighede en behoeftes aangepas word.

Dit het gevolge wanneer jy sonder ’n testament sterf

As jy sonder ’n testament te sterwe sou kom, mag dit gebeur dat:

 • jou boedel onnodig lank neem om afgehandel te word

 • jou besittings aan oormatige boedelbelasting blootgestel word

 • jou bates heel anders verdeel word as wat jy in gedagte gehad het

 • jou naasbestaandes aan onnodige onsekerheid en bekommernisse blootgestel word.

Ter wille van jou eie gemoedsrus en ter wille van diegene vir wie jy omgee, is dit raadsaam om ’n testament so gou doenlik te laat opstel.

Hier is wat jy moet doen

As jy vir die eerste keer ’n testament wil laat opstel, raadpleeg jou finansiële raadgewer, ’n prokureer of ’n bankamptenaar wat boedeldienste hanteer. Hierdie persone is opgelei om jou wense duidelik uiteen te sit en jou testament volgens wetlike voorskrifte op te stel.

As jy ’n bestaande testament wil hersien, maak ’n afspraak met die beredderaar of instansie wat jou aanvanklik gehelp het om die testament op te stel. Hulle sal saam met jou die testament deurgaan en enige moontlike wysigings op ’n regsgeldige wyse aanbring.

Gebruik die geleentheid om:

 • die nodige finansiële sekuriteit vir jou afhanklikes te verseker

 • persoonlike besittings na te laat aan die mense wat dit as nagedagtenis aan jou sal bewaar en gebruik

 • te verseker dat jou steun aan die werk van verdienstelike instansies voorgesit word.

Voordele van ’n bemaking aan Bybel-Media

Bybel-Media, as nie-winsgewende organisasie (NWO) – is grotendeels van donasies en bemakings afhanklik om al bogemelde dienste te kan lewer. Deur ’n bemaking in jou testament aan Bybel-Media, maak jy voorsiening dat jou waardevolle ondersteuning kan voortgaan as jy nie meer self daar is om bydraes te gee nie.

Op so wyse kan jy Bybel-Media help om:

 • die Bybelse boodskap in verskeie tale deur multimedia-produkte  aan mense van alle kerke te bring

 • jaarliks aan duisende gevangenes gratis Bybelstudiegidse beskikbaar te stel

 • minderbevoorregtes met gratis of gesubsidieerde Bybelstudiegidse en ander hulpmiddels te voosien

 • geestelike leiers en gelowiges vir hul dienswerk in die Here se koninkryk toe te rus

 • ’n verskeidenheid jeug- en gesinsgerigte produkte beskikbaar te hê.

Enige bedrag geld of bate as bemaking aan Bybel-Media is vrygestel van boedelbelasting! Sodoende word die belastinglas op u boedel verlig en waardevolle koninkryksdiens kan met die erflating verrig word.

Help Bybel-Media om werk van ewigheidswaarde te doen!

As jy dit oorweeg om Bybel-Media in jou testament te begunstig, kan jy enige van die volgende aan Bybel-Media bemaak:

 • ’n bepaalde bedrag wat jy graag wil bewillig

 • ’n spesifieke persentasie van jou boedel

 • die restant van jou boedel nadat jy vir ander behoeftes voorsiening gemaak het, of

 • bates in die vorm van aandele, eiendom of polisse.

As jy Bybel-Media in jou testament as begunstigde benoem, vra ons vriendelik dat jy dit onder ons aandag bring. Dit gee vir ons die geleentheid om nou reeds vir jou dankie te sê.

Ons kan jou dan gereeld, as ’n lewenslange vriend en ondersteuner, op hoogte hou van die toekomstige werksaamhede by Bybel-Media. Só vorm ons ’n span wat saam in die Here se diens staan en werk van ewigheidswaarde doen.

Indien jy meer inligting verlang, moenie huiwer om ds Strydom Bruwer te kontak nie: (021) 864 8223 | strydom@bmedia.co.za

Jou borgskap het ’n impak oor grense.

Jou geskenk help Bybel-Media om ’n ligspoor agter te laat.


Borgskappe

Wees saam met ons ’n vennoot in geloof en bediening deur ’n bydrae te lewer wat baie verder strek as die rande wat jy gee.

DonasiesBybelstudies6Help die godsdienswerkers in gevangenisse om die Goeie Nuus aan mense te bring.

Borg Bybelstudiegidse vir die gevangenisbediening. Lewe met hoop reeks (ses gidse)

KLIK HIER om 6 Bybelstudiegidse vir R144 te borg.

KLIK HIER om 12 Bybelstudiegidse vir R288 te borg.

 

DonasiesNBI

Help só ’n behoeftige student om ‘n leier te word.

Nehemia Bybelintituut (NBI) het studente wat nie die studiegidse kan bekostig nie.

KLIK HIER om een module se 5 studiegidse vir ‘n behoeftige NBI-student teen R850-00 te borg.

Bydraes vir NBI is belasting aftrekbaar. Donateurs moet asseblief volledige besonderhede gee sodat ’n Art 18A-kwitansie aan jou uitgereik kan word.

Julle gemeente se ondersteuning bemagtig gelowiges.

Jou geskenk help Bybel-Media om ’n ligspoor agter te laat.


Gemeente-ondersteuning

Bybel-Media (BM) is die media-arm van die NG Kerk wat publikasies, ander produkte en dienste verskaf oor alle gemeente-, kerk- en landsgrense heen. Verspreiding van produkte word deur Bybel-Media Handel(BMH) hanteer.

Vandaar dat indiwidue, gemeentes, groepe, kerke, studente en ander bekend is met die publikasies, produkte en gemeentehulpmiddels by Bybel-Media. Meeste van die publikasies is gerig op geestelike groei en toerusting.

Toerustingsondag: 10 September 2017. Reformasie 500 is vanjaar die fokus vir die derde en vierde kwartaal. Bybel-Media het met verskeie rolspelers saamgewerk om die materiaal vir die feesgeleentheid (rondom 31 Oktober) daar te stel. Kyk by refo500.christians.co.za na die materiaal wat beskikbaar is.

Spesiale kollekte: Die Algemene Sinode van die NG Kerk het in 2009 besluit om gemeentes aan te moedig om jaarliks n spesiale kollekte vir Bybel-Media op te neem.

Aangesien toerusting direk verbind word met Bybel-Media se aktiwiteite, sal ’n spesiale kollekte op Toerustingsondag heel gepas wees.

Baie dankie aan al die gemeentes wat gereeld ’n spesiale kollekte opneem. Skribas kan die geld / spesiale kollekte direk inbetaal in die tjekrekening 405 118 1699 van Bybel-Media,  ABSA, Wellington met die gemeentenaam as verwysing.